שימושך באתר והסכמה לתנאיו

 1. אנחנו באתר האינטרנט – Energy2car.co.il (להלן: "המפעילה" או "מפעילת האתר"), מכבדים את הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים") אותו אנו מנהלים ומפעילים בכתובת: https://Energy2car.co.il/ (להלן: "האתר"). 
 1. מדיניות פרטיות זו ומדיניות ה"Cookies" ( להלן ביחד: "מדיניות הפרטיות"), הינה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר, והיא מסדירה את האופן שבו המפעילה עושה שימוש במידע אותו היא אוספת באתר. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות, ועל כן, עליך לקרוא אותה בקפידה.

הגלישה באתר וביצוע פעולות בו ובאמצעותו, מהווים הסכמתך לתנאים הכלולים במדיניות הפרטיות.

 1. המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הפרטיות של המפעילה באתר. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שהמפעילה אוספת אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן היא אוספת את המידע, איזה שימוש אפשר שהמפעילה תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהמפעילה תעביר להם מידע וכיצד המפעילה מטפלת ושומרת את המידע.
 1. המידע שהמשתמש מוסר למפעילה תלוי בהסכמתו וברצונו של המשתמש, וההסכמה אינה נובעת מחובה חוקית. המידע יישמר במאגר המידע של המפעילה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי המפעילה במסגרת האתר, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו, וכי מידע שמסר יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.
 1. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 1. בעת שימוש באתר נאסף מידע על המשתמש. המדובר במידע שהמשתמש מוסר ביודעין, מידע סטטיסטי ומצטבר. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי המידע שמסר ו/או ייאסף אודותיו במסגרת התקשרותו עם המפעילה, יישמר במאגר המידע של המפעילה ויעשה בנתונים אלו שימוש בהתאם למטרות המאגר והשימוש באתר.
 1. מדיניות הפרטיות על כלל תנאיה, חלה על השימוש באתר ובתכניו, באמצעות שימוש במחשב או כל מכשיר תקשורת אחר, לרבות טלפון סלולרי, טאבלט וכדומה, בין אם נעשה שימוש ברשת האינטרנט, ובין אם נעשה שימוש באמצעי תקשורת אחרים.  

מדיניות פרטיות, איסוף מידע ושמירתו. 

במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי המפעילה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש, ומידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") .

 1. המקורות שבאמצעותם המפעילה אוספת מידע אודות המשתמש:

8.1. מידע שהמשתמש מוסר, בין היתר בקשר עם רכישת מוצרים באתר;

8.2. מידע שמתקבל אצל המפעילה בקשר עם השירותים שהיא מעניקה באתר;

8.3. כאשר המשתמש מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של המפעילה באתר (ניוזלטר);

8.4. באמצעות שימוש באתר.

 1. האתר יאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו): שם מלא, מספר טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל, כתובת, פירוט והיסטוריית רכישות שביצע המשתמש באתר, העדפות צרכניות של המשתמש, כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל באתר בקשר עם המשתמש ועם השימוש באתר.
 1. חלק מהשירותים הניתנים במסגרת השימוש באתר טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי באופן ישיר על-ידך לצורך קבלת שירותים ו/או רכישת מוצרים.

מפעילת האתר רשאית לאסוף ולעשות שימוש במידע שנמסר על ידך או ו/או נאסף אודותיך, כדוגמת הרגלי הצריכה וההתנהגות שלך, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו (להלן יחד: "המידע הנאסף") או במסגרת חברותך במועדון הלקוחות, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, כך שיתאמו בצורה מיטבית את העדפותיך. כמו כן, המפעילה עשויה לעשות שימוש במידע למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות לשם קידום מטרות מועדון הלקוחות.

 1. ייתכן ורישום לשירות מסוים דרך האתר, לרבות למועדון הלקוחות של החברה או לרשימות דיוור או לכל עניין אחר, הזמינים או נגישים דרך האתר, ידרוש את הסכמתך ואישורך לתנאי אותו שירות. במקרה זה, תידרש לאשר את הסכמתך בנפרד בעמוד/שירות זה.
 1. הינך מסכים כי המידע שנמסר על-ידך ו/או ייאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של המפעילה, לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עמך, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו, וכן עידוד נאמנות ומתן שירותים למשתמשים ולחברי מועדון, ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.
 1. בהתאם להסכמתך, ככל שתתקבל, ועל פי דין, המפעילה תהא רשאית לפנות אליך מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת עדכונים, מתכונים, הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת, כל עוד לא נתקבלה הודעת סירוב, או הודעה אחרת ממך בכל עת. במידה ותרצה לחזור בך מהסכמתך, אנא פנה אל המפעילה באמצעות כתובת המייל המופיעה בסעיף 47 להלן בצירוף בקשתך ופרטייך המזהים.
 2. מובהר כי אינך מחויב למסור את הפרטים המפורטים לעיל על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים, על מנת לקבל את השירותים המבוקשים באמצעות האתר. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי המפעילה ונציגיה בנושא. עם זאת, לתשומת ליבך, דע כי ללא מסירת פרטים מסוימים, (למשל, ללא הזנת פרטים מזהים בעת הצטרפות למועדון הלקוחות), לא נוכל לספק את השירותים המוצעים, חלקם או כולם.
 1. יש למסור מידע ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב. למפעילה אין אחריות באשר לנכונות המידע ולאיכות אמינותו ולא תיתכן תלונת הצדדים כלפיה.
 1. האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש שלך באתר ושיפור חוויית הגולש, באמצעות איסוף נתונים בלתי מזוהים. כלים אלו אוספים מידע כללי אודותיך ואודות השימוש שלך באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת  IP ) , שם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.
 1. בהסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו, אתה מסכים לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על פיהן. במידה שאינך מסכים, אנא עדכן את הגדרות מכשירך או הדפדפן שלך לפי העדפותייך כאמור לעיל.

זכות העיון והתיקון

 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, או מיופה כוחך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר המפעילה, ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל המפעילה באמצעות האתר, או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת:  evyatarziser36@gmail.com.
 1. הנך זכאי, לאחר שעיינת במידע אודותיך, ומצאת כי הוא אינו נכון, אינו שלם, אינו ברור או לא מעודכן, לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותיך. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת evyatarziser36@gmail.com . אנחנו נשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.

העברה של המידע

 1. האתר לא יעביר ולא ימסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.

העברת המידע ע"י המפעילה לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד, שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

 1. המפעילה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

22.1. צדדים שלישיים אשר מעניקים למפעילה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT) שירותי אחסון מידע, שירותי סליקה, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות שליחויות ולוגיסטיקה, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים, וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים למפעילה שירותים בקשר עם פעילותה.

22.2. אם תתקבל אצל המפעילה הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.

22.3. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין המפעילה או מי מטעמה.

22.4. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישת האתר מהמפעילה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, במפעילת האתר.

22.5. אם תועלה טענה או יתעורר אצל המפעילה חשד, כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע במפעילה, או במי מטעמה, או בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.

22.6. אם תועלה טענה או יתעורר אצל המפעילה חשד כי משתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

22.7. בכל מקרה שהמפעילה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק למפעילה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

 1. מפעילת האתר רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע שונה מהוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, שימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הגנת פרטיות זו לרבות להעברת מידע, שמירתו ואחסונו אצל צדדים שלישיים אשר ממוקמים מחוץ למדינת ישראל.
 1. יודגש כי פרטי כרטיס האשראי של המשתמש אשר רוכש באתר מקושרים בתוך מסגרת (IFRAME) ישירות לחברת ב.ע. עידן טכנולוגיות בע"מ, ח"פ 513461301  (להלן: "החברה הסולקת") לצורך ביצוע התשלום בגין מתן השירותים של החברה. יובהר כי המפעילה איננה צד לכך. המשתמש אחראי לבדוק את מדיניות הפרטיות באתר של החברה הסולקתבכתובת: https://www.e-c.co.il/privacy/. לפני ביצוע התשלום. כמו כן ומבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, המשתמש מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעם המשתמש בכל הקשור לשמירה, אחסון ועיבוד המידע על ידי החברה הסולקת, לרבות אך לא רק במקרים בהם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהו.
 1. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, האתר וכל מי מטעמו לא יישא בכל חבות, והוא פטור מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לספקי שירות לרבות בכל הקשור לאיסוף המידע על ידי ספקי שירות, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו על ידי ספקי שירות ועוד.

אחריות לתוכן האתר

 1. האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות הזמינים דרכו, מונגשים עבורך על-ידי המפעילה כפי שהם ובכפוף לזמינותם (""As is). למרות שהמפעילה נוקטת בכל המאמצים כדי להציג באתר או דרכו מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, המפעילה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר, והסתמכות על כל תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריותך המלאה.
 1. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן הזמין דרכו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך כל זכות מלבד אלו המפורטות במדיניות זו, המהווה הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין המפעילה.
 1. תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצידך. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך הבלעדי ובאחריותך בלבד.
 1. מוצרים, תיאורים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים ושירותים המתוארים או מוצגים באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. אם זיהית פער משמעותי בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע דרך האתר, אנא פנה אלינו כדי שנפעל לתקנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה. בכל מקרה, המפעילה לא תהא אחראית בקשר לאף מוצר ו/או מתכון ו/או המלצות שפורטו או הוצגו באתר ובאמצעותו.
 1. המשתמש יהיה זכאי לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של המפעילה.

אבטחת מידע

 1. האתר נוקט באמצעי הגנה טכניים, פיזיים ומנהליים על מנת להגן על  פרטיות ואבטחת המידע הנאסף באתר, וזאת בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. המפעילה אינה יכולה לערוב לכך, שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד, אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 47 למדיניות הפרטיות.

קניין רוחני ושימושים אסורים באתר

 1. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: סימני מסחר, עיצוב האתר, גרפיקה, לוגואים, שרטוטים, נתונים, דגמים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב , (להלן: "המידע"), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, ובכל מקרה שייכים למפעילה או לצדדים שלישיים אחרים. שימוש במידע, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהמפעילה, הינו אסור בהחלט ויהווה הפרת זכויותיה, על ידך.
 1. כמו כן, אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, המפעילה הינה הבעלים בכל הזכויות הקשורות בתוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתר. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או על-ידי אחר מטעמך, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת המפעילה.
 1. שם האתר, על כל נגזרותיו ומותגיו, כמו גם שמות האתרים המקושרים לאתר זה, וכן שמות הדומיין של האתר/ים, הינם סימני מסחר מוגנים של המפעילה ובבעלותה המלאה והבלעדית. אין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 
 1. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם המפעילה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

הגבלת אחריות

 1. האתר וכל מי מטעמו לא יישא בכל חבות, והוא פטור מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו.

מידע על אנשים אחרים

 1. במקרה בו המשתמש יספק מידע אישי למפעילה בקשר לאנשים אחרים, לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות זאת אך ורק לאחר: (1) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן (2) המשתמש קיבל הסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

מדיניות ה-Cookies

 1. האתר משתמש ב"עוגיות" ( Cookies ) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. Cookie הוא קובץ מידע קטן שאנחנו מעבירים למחשב או למכשיר הסלולרי שלך למטרת שמירת תיעוד אודות אופן השימוש שלך באתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 1. האתר עושה שימוש ב– Cookies וטכנולוגיות אחרות לשם אחת או יותר מהמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. אנו משתמשים, בין היתר, ב-Cookies של Google analytics, Facebook, Tabula. הנך מוזמן לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של שירותים אלה. בעת כניסתך לאתר, אנחנו עשויים למקם קבצים אלה במחשב או במכשיר שלך. אנו משתמשים בטכנולוגיה זו כדי לזהות אותך כלקוח, להתאים לך אישית שירותים, להציג תוכן ופרסומות, למדוד את האפקטיביות של פעולות לקידום מכירות, לעזור לוודא שאבטחת החשבון שלך נשמרת ולמזער סיכונים ולמנוע הונאות.
 1. אתה חופשי לסרב לקבל את קובצי ה-Cookies שלנו אם הדפדפן או הרחבת הדפדפן שלך מאפשרים זאת, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך באתר האינטרנט. למידע נוסף אודות אופן השימוש ב–Cookies ובטכנולוגיות באתר ניתן לעיין במדיניות ה– Cookies כאן: [לשתול פה לינק מתאים].

שונות

 1. תנאי השימוש המפורטים במדיניות זו, אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין המפעילה, או מי מטעמה, בשום אופן.
 1. על השימוש באתר, ו/או כל תביעה, ו/או דרישה, ו/או בקשה, הנובעים משימוש זה, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט הבלעדי יהיה בבתי המשפט בתל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדורלי יהיה הדין הישראלי, זאת בכפוף לזכות המפעילה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם לשיקול המפעילה.
 1. אם תנאי מתנאי השימוש יימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה יימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים.
 1. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות, יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים. ככל ואינך מסכים לתנאי המדיניות, כולם או חלקם, אנא הימנע משימוש באתר.
 1. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. המפעילה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.
 1. אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית למפעילה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

יצירת קשר

 1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק, ומכבד את זכותך לפרטיות. אם הינך סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, אנא פנה אלינו, על פי הפרטים שלהלן.

הנך מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעות אמצעי התקשורת המפורסמים באתר. 

הנך מוזמן ליצור אתנו קשר בכל שאלה או בקשה או בעיה הקשורה באתר ו/או במדיניות הפרטיות של המפעילה, בכתובת המייל: evyatarziser36@gmail.com .