תנאי השימוש באתר

 1. אתר "energy2car  "   (להלן: "האתר", או "השירות" ), הוא אתר ברשת האינטרנט המשמש כפלטפורמה ייצוגית עבור המפעילה ח.פ.  305071557 (להלן: "מפעילת האתר", או "מפעילת השירות", או "המפעילה", או "החברה"). האתר משמש גם כאתר מידע להתייעצות והכוונה בנושא התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי (להלן: "המוצר" או "השירות", או "המידע", או ה"תוכן"). הנך מוזמן לגלוש באתר ולהשתמש בשירותים המוצעים בו, ( להלן: "המשתמש" ), בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
 2. תקנון זה ותנאי השימוש שלהלן, מתייחסים  לשימוש באתר באמצעות מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכדומה. כמו כן הם חלים על השימוש באתר ו/או באתרים קשורים באמצעות אפליקציה או כל אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו ובאמצעותו, מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (להלן: ״התקנון״). השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, ( להלן: "תנאי השימוש" ), לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש בשירות מהווה הסכמה מפורשת מצידך ( להלן: "המשתמש" ), לתנאים כאמור. לכן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 3. השימוש בשירותי האתר מיועד ומותר אך ורק למשתמשים בעלי כשירות משפטית מגיל 18 שנים, או לתאגידים. השימוש הינו למטרות חוקיות בלבד ובכפוף לתנאי השימוש.
 4. מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת השירות,  לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר, ו/או לשירות, ו/או המשתמשים בשירותי המפעילה. שימוש בשירות מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאיי השימוש, אל תעשה שימוש בשירות. מפעילי השירות שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את שימושך בשירות אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
 5. תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לשירות ויחולו על כל שימוש שתעשה בו, לרבות במידע בתכנים ובשירותים המופיעים בו, או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בו או באמצעותו, וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.
 6. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך בשירות, אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש כפי שמפורטים להלן. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. יובהר, נוסח תנאי שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם במסגרת השירות. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי בשירות, הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש בשירות.
 7. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים בשירות, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום כוונה לפגיעה ו/או לאפליה מכל סוג שהוא.
 8. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים, (בין מפעילת האתר ובין המשתמש ), וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן השירות לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.
 9. מובהר בזאת כי המפעילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות השירות במלואו או בחלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך, מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
 10. השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות מילוי פרטים לצורך קבלת יעוץ מנציג בנושא התקנת עמדת טעינה בכל עת. עם זאת ייתכן והשירות יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
 11. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה בטלפון שמספרו הוא: 0544322104  וכן בדוא"ל שכתובתו היא: mao0or1s@gmail.com.  מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא מתן הודעה מוקדמת, ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.
 12. הגדרות

"התוכן" משמעותו, מידע אודות השירות, ובכלל זה, מידע אודות עמדות טעינה לרכב חשמלי, התקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי, תנאי ההצטרפות, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בו, ולרבות בדוורים ובמסרונים.

"השירות" משמעותו השירות, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל, כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"ספקים ומתקינים" משמעותם: נותני שירותי להתקנת המוצר: עמדות הטעינה לרכב חשמלי.

"שגיאות שירות" משמעותן כל הפרעה בזמינות השירות, ו/או תקלה ו/או שגיאה בתכני השירות המוצעים באתר, ולרבות כל הפרעה אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.

"אתה" ו"משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות, המורשים על ידינו לעשות שימוש בשירות, וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים ו/או מתנהל.

"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי המפעילה בשירות במהלך השימוש בשירות.

 1. על תנאי השימוש

13.1. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם  בין המשתמש לבין המפעילה. מוסכם ומובהר כי המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר ו/או  על ידי הספקים והמתקינים, ו/או ע"י צד ג' כלשהו, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר, לרבות כל משתמש שהוא אינו המפעילה, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר, ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה.

13.2. הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר מהקבוע בתנאי השימוש של האתר, אלא אם קיבלת ממפעילת האתר את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב ובכפוף לתנאי הסכמתה.

13.3  הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים שבאתר. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי אם בדרך של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת ללא קבלת הסכמת מפעילת האתר בכתב ומראש, ובהתאם לתנאיה ולשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. היה ונעשה פרסום באתר, שאינו ברשות שנתקבלה ע"י מפעילת האתר, מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתוכן הפרסום/פרסומים ו/או לנזקים, בין ישירים ובין אם עקיפים, העלולים להיגרם בשל כך.

13.4. הנך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות.

13.5. בטרם תבצע פעולה כלשהי באתר, הינך מצהיר, כי קראת את תקנון האתר והינך מסכים לכל הוראותיו. אדם המבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישת מוצר או שירות כלשהו (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו, ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או ספקיה של מפעילת האתר ו/או לצד ג' כלשהו הקשור לאתר.  מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד המשתמש, כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה: כל פעולת גלישה ו/או רכישת מוצרים ו/ או רכישת שירותים המוצעים באתר. משמעותה של המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר, ו/או גלישה באתר, ו/או רישום באתר, ו/או רכישת מוצר, ו/או רכישת שירות באתר, ו/או רכישת שירות באמצעות האתר, ו/או כל שימוש אחר באתר.

13.6. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את המפעילה. כל פרסום או שירות המופיע באתר, אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות או כדאיות השירות המפורסם, ואינו מהווה המלצה או הבעת עמדה לעניין פניה ו/או ההצטרפות לשירותי הספקים והמתקינים אשר פרטיהם מופיעים בפרסום/ שירות.

13.7. הגישה לשירות הינה כיום ללא עלות. עם זאת, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע כי כל שימוש בשירות, בין אם בחלקים ממנו ובין אם בשלמותו, יהיה כרוך בתשלום מצדו של המשתמש. כמו כן המפעילה שומרת על זכותה לשלב מרכיבים נוספים בשירות, אשר עשויים להיות כפופים לתשלום מצד המשתמש, מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

 

 1. אחריות 

14.1. המפעילה עושה כל מאמץ כדי לדאוג לכך שהמידע אשר יוצג בשירות יהיה נכון, עדכני ומדויק. עם זאת יובהר כי הפרטים המופיעים בשירות לרבות, אך לא רק, זהות הספקים והמתקינים, פרטי החבילה המוצעת, מחיר החבילה המוצעת ויתר תנאי ההצטרפות כפי שהינם מוצגים בשירות (להלן: "תנאי ההתקשרות"), מוזנים ונערכים על פי מידע שהתקבל מצדדים שלישיים לרבות, אך לא רק, הספקיות, המתקינים וכן צדדים שלישיים המספקים את המידע לשירות. יובהר כי אין למפעילה שליטה על תנאי ההתקשרות עם הספקיות כאמור, אשר אף הם עשויים להתעדכן מעת לעת, ולפיכך המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע, לתוכן ולכל תנאי ההתקשרות המתפרסמים בשירות, והמפעילה אינה ערבה לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא. ככל ונתקלתם בתנאי התקשרות שאינם עדכניים ואינם מדויקים ו/או בכל בעיה אחרת הנוגעת למידע, לתנאי ההתקשרות ו/או לספקיות, ניתן לדווח על כך למפעילה בטלפון שמספרו הוא: 0544322104, וכן בדוא"ל שכתובתו היא: mao0or1s@gmail.com.

14.2. עם הפעלת השירות יישאל המשתמש מספר שאלות, שלאחריהן יוצגו לו פרטים על הספקים והמתקינים ותנאי התקשרות. עם בחירתו של המשתמש בספק ו/או מתקין לצורך בדיקת התקשרות עמה, יתבקש המשתמש להזין פרטי קשר לרבות מספר טלפון, לצורך יצירת קשר עמו על ידי הספקיות ו/או מי מטעמן על מנת לסכם את תנאי ההתקשרות ולצרפו, במקרים המתאימים, לשירות של הספק ו/או המתקינה. למען הסר ספק יובהר כי במקרים כאמור, האחריות ליצירת קשר עם המשתמש לצורך התקשרות עמו, היא על הספק ו/או המתקין ו/או מי מטעמם, אשר ייצרו קשר עם המשתמש תוך זמן שנקבע על ידם, והמפעילה לא תהא אחראית להתקשרות כאמור, לרבות תוכן השיחה בין המשתמש לספק ו/או המתקין ו/או מי מטעמם ו/או לא תהא אחראית במקרים בהם הספק לא יחזור אל המשתמש תוך הזמן שנקבע בין הצדדים.

14.3. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן, השירות ותנאי ההתקשרות המוצעים בשירות. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם בשירות, ועל  כי כפועל יוצא מכך, לא עשה שימוש או לא בחר בשירותים אחרים ו/או על כך כי בחר בספק ו/או מתקין כלשהו, על פני ספק אחר. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם בשירות, והמפעילה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם בשירות, לרבות תנאי ההתקשרות עם צד ג', ו/או מידע שהגיע לצד שלישי דרך השירות. המפעילה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בכל הנוגע להחלטות ובחירות שעשה המשתמש על סמך המידע שניתן באתר.

 

14.4. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים בשירות, ו/או במסגרת הדיוורים, ו/או המסרונים, יהיו תקינים ויובילו לקישור פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר, אין משמעו כי תוכן השירות הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים בשירות, אליהם הגיע המשתמש באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים בשירות.

14.5. יתכן מצב בו כי שירותיי האתר יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהשירות יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה, או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.

14.6. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות,  עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש, או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.

14.7. יובהר כי למפעילה אין כל יכולת לבחון את כל הספקים והמתקינים ותנאי ההתקשרות המועלים ומתפרסמים מטעמן בשירות, ולפיכך אין ביכולתה לבצע את הסינון ולהבטיח עמידה בתנאי ההתקשרות המופיעים בשירות.

14.8  המשתמש מסכים באופן מפורש, כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך, בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.

14.9  המפעילה אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים בשירות, לרבות כל מודעה ו/או הצעה מסחרית מטעם הספקים ו/או המתקינים ותנאי ההתקשרות עמם. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן, כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בשל כך.

14.10 במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

14.11 מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.

14.12 מפעילת האתר אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך.

14.13 אין באמור באתר כדי להוות כל הזמנה, מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי ליצירת כל התקשרות בין מפעילת האתר לבין המשתמש ו/או כל צד שלישי.

14.14 ללקוח ידוע כי לא קיימת מערכת חסינה לגמרי, לרבות בכל הנוגע לאבטחת מידע, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, וזאת, מבלי שתהיה למפעילת האתר שליטה על כך. במקרה זה של שימוש לרעה במידע שנאגר ע"י מפעילת האתר, לא תישא מפעילת האתר בשום אחריות בעניין, ולרבות לא תישא בכל נזק שעלול להיגרם בשל האמור, לך ו/או לכל צד ג' אחר.

14.15 המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לה וכן בגין כל הוצאה נלווית, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה.

14.16 לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 0544322104 בשעות הפעילות, בימים א'-ה' בין השעות 18:00-09:00, או באמצעות הדואר האלקטרוני mao0or1s@gmail.com 

14.17 תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד מפעילת האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. מפעילת האתר תהיה רשאית להמחות לאחרים את כל, או חלק מזכויותיה ו/או חובותיה בתקנון זה.

14.18 הלקוח מצהיר כי קרא והבין את תנאי תקנון זה והינו מסכים לתנאיו.

 

 1. 15. התחייבויות המשתמש

15.1. המשתמש מתחייב כלפי המפעילה, כי לא ישלח דרך השירות לכל צד ג' שפרטיו מופיעים בשירות, כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, תוספי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי השירות והמפרסמים בפרט.

15.2. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות, פרסום הניתן בשירות, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, המפעילה תהא רשאית לפעול כנגד המשתמש, לרבות אך לא רק באמצעות חסימתו משימוש בשירות ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך. כן יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

15.3 בעת גלישה באתר אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה והשימוש באתר הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים ו/או רכישה באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית, ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.

15.4 מפעילת האתר רשאית למנוע מכל גולש שימוש באתר, לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית לחסום גישתו אליו או חלקה, אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

15.5 הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע זה, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר, לא תהיה כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

15.6 אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי מפעילת האתר באופן ספציפי ובכתב.

15.7 כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:

* לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך   

  ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר;

* לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;

* לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים  

  אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים;

*לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת האתר, לרבות שימוש ביישומים 

  המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

* להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;

* לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש 

  באתר;

*לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או 

  שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

* לנסות להתחזות לאדם אחר ו/או להעביר את פרטי הגישה לאתר לאדם אחר;

* להשתמש  במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

* להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;

* לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;

* להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;

* למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

* להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק, HTML, Java Script,  

    PHP, CSS, JSON או קוד אחר;

*להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר 

    אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;

* לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתה של מפעילת האתר;

* להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד עם החוק, התקנות והפסיקה.

15.8 מבלי לגרוע מכל זכות נוספת, כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

 

 1. קניין רוחני

16.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לשירות לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע בשירות, שמורות באופן בלעדי למפעילה.

16.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השירות, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בשירות ובדיוורים כאמור, הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.

16.3. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן השירות במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

16.4. אין לעשות בתוכן שימוש אלא, למטרות לשמן נועדו לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש. מובהר כי משתמש רשאי לעשות שימוש בתוכן אך ורק לצורך השוואת מחירים בין הספקיות באמצעות השירות. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים.

16.5. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים בשירות. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן השירות במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

16.6. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות בשירות, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג בשירות. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

16.7. המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון שמספרו הוא: 0544322104, וכן בדוא"ל שכתובתו היא: mao0or1s@gmail.com.

16.8 האתר וכל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם למפעילת האתר, ומהווים קניין רוחני בלעדי של מפעילת האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש ממפעילת האתר. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מהאתר מבלי לקבל אישור כתוב מראש מאת מפעילת האתר.

16.9 האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר בבעלות מלאה של מפעילת האתר. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. האתר מתיר למשתמש לבצע הורדת נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שימוש שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בו כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

16.10 על פי מידת זכאותך להשתמש ולגלוש באתר, מפעילת האתר מקנה לך רשות מוגבלת לשימוש באתר ו/או רשות מוגבלת להורדת או הדפסת עותק של כל חלק מתוכן האתר. השימוש ברשות שניתנה לך ע"י מפעילת האתר, מוגבל לשימוש אישי בלבד, שימוש שאינו מסחרי.

16.11 האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. האתר מספק לינקים אלה לנוחות בלבד ואין הוא נושא באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד. מפעילת האתר לא תהיה אחראית על רכישות שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות. רכישות כאמור, יהיו בתוקף באופן בלעדי רק בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר עם אתר שלישי כאמור לעיל לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם המשתמש ו/או כל גורם.

16.12 הנך מתחייב שלא לפגוע בזכויות יוצרים של אחר ו/או של מפעילת האתר ולשאת בכל העלויות ו/או הנזקים בגין הפרה זו.

 1. שיפוי

על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופיי כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש;  (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש;  (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של המפעילה ו/או של צד שלישי, או מפר דין רלוונטי.

 1. שימוש במידע פרטי

המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים בשירותי האתר. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות, ניתן למצוא ב "מדיניות הפרטיות" המופיע באתר. 

מדיניות הפרטיות

18.1 מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שנמסר על ידך מרצונך החופשי, כחלק מתהליך הרישום לשירותים מסוימים (לרבות שם, כתובת, כתובת דוא"ל, תאריך לידה, פרטים אישיים נוספים וכדומה), על המידע האישי המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.

18.2 בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת (המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר"). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את מפעילת האתר לצרכים הבאים:

* לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;

* תפעולו התקין של האתר;

* לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;

* שיפור שירות הלקוחות של האתר;

* ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות;

* בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר עשוי לעניין אותך, מעת לעת;

* בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;

* בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע למוצרים אותם האתר מספק;

* בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.

18.3. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יחשפו, ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט, צד ג' או גורם מטעם מפעילת האתר, להם תספק מפעילת האתר מידע אך ורק לצורך מתן שירות, והשלמת הליך רכישה שבוצע באתר. צד ג' או כל גורם מטעמה של מפעילת האתר, מחויבים אף הם לשמור על  הגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.

18.4. יחד עם זאת, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי, מספרי תעודות זהות וכיו״ב) בכל אחד מהמקרים המפורטים במסמך "הגנת הפרטיות" המפורסם באתר.

18.5. מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת. בכל מקרה בו מפעילת האתר תשנה מדיניות זו, באופן הנוגע לאופן בו היא משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, אנו נודיע לך על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.

18.6. מפעילת האתר אינה נושאת באחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותו, ע"י צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

18.7 מפעילת האתר תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים, פרטים שאינם נדרשים לצורך התקשרות עם הספק, או עם המתקין או לכל צד שלישי, אלא במקרה בו יימצא, כי פעולותיך בו מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או עלולות לפגוע ו/או לגרום לנזק ו/או שפגעו ו/או גרמו נזק לצדדים שלישיים, וכן למפעילת האתר ו/או למי מטעמה, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי, או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית מפעילת האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

18.8 מפעילת האתר רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר – ובמידע שהיא תאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך מתן השירותים באתר, שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לשימוש מפעילת האתר ולשימושם של צדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וגופים מסחריים אחרים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

18.9 לחץ כאן [להוסיף לינק למדיניות הפרטיות] לראות את מדיניות הגנת הפרטיות המלאה של מפעילת האתר בנוגע לשימוש והזמנה באתר.

 1. התקשרות עם צדדים שלישיים

19.1 המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל התקשרות עם צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק שיחה ו/או התקשרות חוזית עם הספקים ו/או המתקינים. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו כי המפעילה אינה בהכרח מאמתת את כלל המידע ותנאי ההצטרפות המופיעים בשירות, ולא יהיו לו טענות נגד המפעילה בשל כל אי התאמה אשר תוצאתה במידע ותנאי הצטרפות כוזבים, אשר התקבלו בשירות ו/או התקבלו מהספקים ו/או המתקינים. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המפעילה לערוך אימות, בדיקה ו/או סינון של תכנים המועלים על ידי הספקים ו/או המתקינים ככל שתמצא לנכון לעשות כן.

19.2  עסקה שתיעשה בעקבות פרסום תנאי הצטרפות של ספק ו/או מתקין בשירות ו/או בעקבות שימוש המשתמש בשירות, תסוכם ישירות בין המשתמש לספק ו/או המתקין, והיא אינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה. למען הסר ספק, יובהר כי המפעילה משמשת כלוח פרסומי וכפלטפורמה להשוואת מחירים והצגת תנאי הצטרפות של ספק ו/או מתקין תוך מתן אפשרות ליצירת קשר עם הספק ו/או המתקין ו/או עם מי מטעמם.

19.3  המפעילה אינה אחראית על תנאי ההצטרפות של הספקים ו/או המתקינים המופיעים בשירות. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או רכש את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה.

19.4. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בנתוני צדדים שלישיים אשר מקושרות או שניתן לצפות בהן בקשר לשירות, הינן הרכוש של בעלי הנתונים, ועשויות להיות כפופות לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות, ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של מידע, הצעה והמלצה המוצגים בשירות. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור, יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

19.5  מאחר והשירות ניתן לשימוש באמצעות פייסבוק, אתר, אפליקציה, טיקטוק, אינטסגרם, youtube , השימוש בשירות עשוי להיות כפוף לתנאי שימוש של כל אחת מן הפלטפורמות. יש לשים לב, כי תנאי השימוש עשויים לחול על שימוש מצד המשתמש בשירות, והוא מסכים בזאת, כי באחריותו לקבוע אלו מתנאי השימוש האמורים הינם רלוונטיים וחלים עליו, לעיין ולקיים את ההוראות והתנאים הרלוונטיים.

 1. דיוור ישיר

20.1  המפעילה מציעה לכל משתמש בשירותיה בעת הרשמתו, להצטרף לקבלת דיוור ישיר על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות המפעילה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").

20.2  למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין, לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

 1. אבטחת מידע

21.1  השירות של המפעילה מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין ובטוח בשירות, וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש בשירות מתחייב, כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות השירות לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של השירות. המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה, לרבות חסימת המשתמש מגישה לשירות, ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

21.2 במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות, המפעילה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש מהשירות, ויהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

21.3 הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למפעילת האתר ו/או למי מטעמם.

 1. תקופה וסיום

22.1  תקנון זה, מהווה הסכם בין המפעילה למשתמש. הסכם זה ייכנס לתוקף, ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו בשירות, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש .

22.2  המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות תקנון/הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם);  (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור ב-(1) ו-(2) לעיל, המפעילה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.

22.3  המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת, כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.

22.4  המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו בשירות, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.

22.5  ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.

 1. גילוי נאות

23.1  אתר נעשה או ייתכן וייעשה שימוש בקבצי "עוגיות" –  ,"Cookies" לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. "עוגיות"  "Cookies"- הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.

23.2  אם אינך רוצה לקבל Cookies , תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שים לב לעובדה, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies  במחשבך בכל רגע. מוצע, שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

 1. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומות

24.1 מפעילת האתר רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.

24.2 גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

24.3 על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן. 

24.4 אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים, ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

24.5 בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות, ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

24.6 מובהר כי אין חובה על פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלי למוסרם, לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר. 

24.7 מפעילת האתר לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

24.8 השארת פרטים באתר מהווה אישור הגולש לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

24.9 אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 (להלן: "חוק התקשורת").

24.10 ככל שהלקוח אישר (או יאשר) קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30 א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת, ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.

24.11 מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה", או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח, או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.

24.12 מפעילת האתר רשאית לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מפעילת האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

*  אם בעת השארת הפרטים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

*  במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

*  אם הופרו תנאי התקנון;

*  אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

24.13 אין לראות במידע שנשלח בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו. 

24.14 מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עוגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכדומה המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.

24.15 הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע באתר כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן. ואולם, מפעילת האתר מודעת לעובדה שהמידע שסיפקה ו/או תספק, לא תמיד יהיה שלם, ויתכן ויפלו במידע טעויות טכניות או טעויות אחרות.

24.16 הגולש מאשר, כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, למפעילת האתר אין כל יכולת התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, ואין כל אחריות על אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

24.17 באישור קריאת תקנון זה הנך מאשר בזאת, קבלת כל מסר פרסומי על פי הנתונים שמילאת באתר. משתמש אשר מסר למפעילת האתר את פרטי מען הדואר האלקטרוני שלו, מאשר בזאת מפורשות למפעילת האתר להעביר למשתמש דברי דואר אלקטרוני ודברי פרסום, ומסירת מען דואר אלקטרוני לאתר משמעה, אישור קבלת דבר פרסום בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת או כל תיקון בו; המשתמש זכאי למסור הודעת סירוב או הודעת עדכון בכל עת לדוא"ל  mao0or1s@gmail.com.

24.18 בכל מקרה של הפנייה לדף נחיתה של מפעילת האתר ו/או לדף הפייסבוק שלה וכיוצ"ב ואשר מאפשר הפנייה חוזרת לאתר זה, יחול תקנון זה גם על דפי הנחיתה ו/או הפייסבוק וכיוצ"ב בהתאם לעניין.

 1. אחריות

25.1 האחריות על טיבו של מוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו, ו/או הספק שלו, ו/או על המתקין שלו ו/או על נותן השירות, (להלן בסעיף קטן זה: "נותן השירות "), על-פי חוק הגנת הצרכן ותקנות שונות שהותקנו מכוחו, ועל מפעילת האתר לא חלה כל אחריות ולרבות, אך לא רק, על ההתקשרות בין המשתמש לצד ג', ו/או נותן השירות, כאמור.

25.2 כל המידע המופיע והמוצג באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע הנ"ל משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. מפעילת האתר לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.

25.3  מפעילת האתר לא תהיה אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירות ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בכל חומר שיווקי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך  ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והינך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירות הניתן בו.

25.4  מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק כאמור לעיל, לרבות, לא תישא בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף לרכוש ו/או הוצאה ו/או הפסד לגוף או לרכוש, אשר יגרם לך ו/או לכל צד שלישי אחר בגין השימוש באתר ו/או במידע המופיע בו ו/או מכל הפנייה באתר ו/או כל קישור באתר ו/או כל פורום באתר ו/או כל תוכן אחר. כל האמור באתר מהווה רק מידע כללי.

25.5  מובהר כי התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים מסוימים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר עצמו. טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא תחייב את מפעילת האתר.

25.6  המוצרים המופיעים באתר עשויים להיות מיוצרים ו/או מיובאים ו/או משווקים ו/או מסופקים על ידי צדדים שלישיים. לקוחות האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך, ושהם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מהיצרן ו/או היבואן ו/או המשווק ו/או הספק ו/או המתקין, פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, לרבות נזק גוף, אשר ייגרם להם. האחריות למוצרים (ככל וזו קיימת), תהיה בהתאם למדיניות היצרן.

25.7 השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. מפעילת האתר איננה מתחייבת כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. מפעילת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או רכישה באתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.

25.8 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמו שהוא .(As Is) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה (מכל מין ו/או סוג), תביעה (מכל מין ו/או סוג) או דרישה (מכל מין ו/או סוג) כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

 1. סיום, שינויים באתר, תקלות והפסקת שירות
 2.  תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת, או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, מפעילת האתר רשאית להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.
 3.  מפעילת האתר שומרת את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מפעילת האתר איננה מחויבת לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.
 4. מפעילת האתר לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.
 5.  מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותים הניתנים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
 6.  מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, את התנאים וההתניות בתקנון זה החלים על השימוש באתר ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם לתקנון.

 

 1. כללי, סמכות שיפוט והודעות

27.1  תנאי שימוש אלה, לרבות האמור ב"מדיניות הפרטיות", מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.

27.2  שאלות אודות תנאי השימוש הללו, יש לשלוח לכתובת: mao0or1s@gmail.com.

27.3 המידע והשירות באתר, מוצעים למשתמש כמות שהם, AS-IS, והמשתמש מסכים ומאשר כי המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין שימוש שהמשתמש עשה במידע, ו/או בגין הסתמכות המשתמש על מידע המוצג בשירות.

27.4  על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש בשירות הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר טבריה בלבד, ובמידה והתביעה בסמכות בית המשפט המחוזי – בעיר נצרת בלבד.

27.5  כל מכתב שישלח למפעילה יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתו בדואר רשום; עם הגעתו, באם נמסר אישית לידי המפעילה בכתובתה הרשומה, והתקבלה בעת מסירתו חתימת "נתקבל" מטעם המפעילה; או תוך 4 שעות ממועד שליחתו בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני עד השעה 12:00 ביום חול, כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה ולא נתקבלה הודעה מצד המפעילה על אי קבלה.